Osobnosti 15. ročníka - 2024

Jozef Abafi - IPA SlovakiaJozef Abafi
herec, bol členom umeleckého súboru Bábkového divadla v Žiline. V súčasnosti sa venuje vlastným projektom, medzi ktoré patrí sprevádzanie po veži žilinskej katedrály.
Andrea Hellová - IPA SlovakiaAndrea Hellová
je absolventkou Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline a študentkou Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Marta Gáborová - IPA SlovakiaMarta Gáborová
sa okrem pedagogickej činnosti na Konzervatóriu v Žiline venuje organizačnej činnosti koncertnej, či už ako dramaturg, interpret - sólistka, komorná hráčka, či umelecký poradca.

Osobnosti 13. ročníka 2022

Július Slovák - IPA SlovakiaJúlius Slovák
je inšpiratívny líder, rečník a vedúci chvál. Je lídrom kapely ESPÉ a riaditeľom projektu Godzone,
Marián Kaňuch - IPA SlovakiaMarián Kaňuch
je zborový farár Evanjelickej cirkvi a. v. v Žiline a senior Turčianskeho seniorátu.
Jaroslav Mieres - IPA SlovakiaJaroslav Mieres
je rezbár, v jeho tvorbe prevláda sakrálna tematika.
Martin Kováč - IPA SlovakiaMartin Kováč
je vedúcim Ústredného archívu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Osobnosti 12. ročníka 2021

Anna Verešová - IPA SlovakiaAnna Verešová
je slovenská sociálna pracovníčka a politička. Od roku 2016 do roku 2020 bola poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky zvolenou na kandidátnej listine hnutia OĽaNO. Od roku 2017 je tiež poslankyňou a zároveň predsedníčkou poslaneckého klubu OĽaNO-SaS-KDH v zastupiteľstve Žilinského kraja. Momentálne pôsobí ako generálna riaditeľka sekcie rodinnej politiky MPSVR SR.
Ladislav Csontos - IPA SlovakiaLadislav Csontos
je jezuitský kňaz a vysokoškolský učiteľ. Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, popri nej tajne vstúpil do Spoločnosti Ježišovej, v rámci „podzemnej“ Cirkvi sa venoval pastorácii malých skupiniek študentov, bol tajne vysvätený za kňaza. Po r. 1989 začal budovať sieť vysokoškolskej pastorácie, tejto činnosti sa venuje doteraz. Prednáša filozofickú antropológiu a filozofiu kultúry. Osobitne sa zameriava na výskum problematiky rozvedených katolíkov a možností ich spirituality a pastorácie.

Osobnosti 11. ročníka - 2020

František Trstenský - IPA SlovakiaFrantišek Trstenský
František Trstenský (1973) pochádza z Tvrdošína na Orave. V roku 1997 bol vysvätený za kňaza. V rokoch 2000-2004 odišiel na biblické štúdiá do Jeruzalema v Izraeli. Doktorát z teologických vied so špecializáciou na biblické vedy získal v roku 2006 v Krakove. 2. júna 2015 ho prezident Slovenskej republiky vymenoval za profesora. Je profesorom Nového zákona a biblickej gréčtiny na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, ktorý je súčasťou Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. V súčasnosti zastáva funkciu prorektora Katolíckej univerzity v Ružomberku zodpovedného pre zahraničné vzťahy.
Ivan Eľko - IPA SlovakiaIvan Eľko
Ivan Eľko (1964) sa narodil sa do rodiny farára a učiteľky ako najmladší z piatich detí. Vyrastal v Krajnom (okr. Myjava), kde bol pokrstený a konfirmovaný. V rokoch 1982 – 1987 študoval teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ordinovaný za evanjelického kňaza bol 19. júla 1987. Ako duchovný pôsobil v Kostolnom, Krajnom a v Nitre. Píše texty do kresťanskej tlače, pozývajú ho ako rečníka do rôznych cirkevných i sekulárnych fór, skladá kresťanské piesne pre deti. V roku 2017 sa stal predsedom Synody ECAV na Slovensku za ordinovaných. V roku 2018 bol zvolený za generálneho biskupa ECAV na Slovensku.
Cyril Vasiľ - IPA SlovakiaCyril Vasiľ
Cyril Vasiľ (1965) absolvoval teologické štúdium v Bratislave a v r. 1987 bol vysvätený za kňaza v Prešove. V roku 1990 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej. Pôsobil ako rektor Pápežského východného inštitútu, profesor na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a Teologickej fakulte Trnavskej Univerzity. Bol konzultorom Kongregácie pre východné cirkvi, Kongregácie pre náuku viery a Pápežskej rady pre pastoráciu presťahovalcov a cestujúcich. V roku 2009 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za sekretára Kongregácie pre východné cirkvi a súčasne ho vymenoval za arcibiskupa. Jeho biskupské heslo je Parati semper – Stále pripravení. Dňa 20. januára 2020 bol pápežom Františkom menovaný za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie.
Jozef Vydrnák - IPA SlovakiaJozef Vydrnák
Jozef Vydrnák sa narodil 27. marca 1961 v Trenčíne. Najprv vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu a potom študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pracuje v slobodnom povolaní, venuje sa maľbe, kresbe, voľnej a úžitkovej grafike a karikatúre. Jeho široký umelecký záber zahŕňa aj ilustrácie, knižné úpravy a realizácie v architektúre. Publikuje v periodickej tlači, svoje diela vystavoval na 39 samostatných a viac ako 100 kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Jeho práce sú v stálych zbierkach niekoľkých galérií a tiež v súkromných zbierkach v zahraničí. Za svoju tvorbu získal niekoľko ocenení. Žije a tvorí v Dubnici nad Váhom.